+31 (0) 6 – 132 61 532
+31 (0) 6 – 132 61 532

Wat kost een Bodemonderzoek?

Er zijn verschillende kosten van een bodemonderzoek. De kosten van een verkennend bodemonderzoek hangt nauw samen met de grootte van het perceel en de uitkomsten van het historisch onderzoek. Hoe groter het perceel hoe meer boringen, peilbuizen en analyses en gedaan moeten worden. Als er iets gevonden wordt, wordt er over het algemeen een nader onderzoek aanbevolen. Soms is terecht, soms ook niet.

Als de Bodemcoach in kan schatten dat er geen ernstig geval op de locatie aanwezig is of er bijvoorbeeld sprake is van een veel groter geval van bodemverontreiniging (die perceelsgrenzen overschrijdt,) zullen we contact opnemen met de overheid en onze visie voorleggen. Vaak wordt onze motivatie aangenomen.

Een nulsituatie

Bij een nulsituatie dient op iedere plaats/activiteit waar bodemverontreiniging kan ontstaan, (zogenaamde verdachte locaties) een grondmonster analyse en een grondwateranalyse gedaan moeten worden en hangen de kosten af van aantal plaatsen/activiteiten.

In sommige gevallen wordt er te weinig aan onderzoek gedaan. De Bodemcoach kaart dit dan aan bij adviesbureau. Immers degene die het onderzoek nodig heeft, heeft er niets aan dat het onderzoek bij de overheid wordt afgekeurd. Soms wordt er te veel aan onderzoek in de offerte voorgesteld of vinden we dat  verdachte locaties gecombineerd kunnen worden. Als wij dit opmerken wordt er ook contact opgenomen bij het adviesbureau.

De kosten van een bodemonderzoek zijn dus verschillend per situatie maar ook per perceel.

De Bodemcoach kan een grote rol spelen in de totale kosten van de werkzaamheden die nodig zijn. Zie het voorbeeld uit de praktijk hieronder.

Vooraf het bodemonderzoek

Evert en Sjak uit de Purmer wilden hun huis renoveren en deden dat nogal drastisch: het oude huis werd gesloopt en op de fundering zou het nieuwe huis gebouwd worden. De gemeente Edam-Volendam) vond dat nieuwbouw en eiste een verkennend bodemonderzoek. (Volgens de wet moet bij nieuwbouw bodemonderzoek plaatsvinden.) Hierbij zou de fundering eveneens moeten worden verwijderd, om ook de kwaliteit onder de fundering te kunnen bepalen. Bovendien moest er asbest onderzoek plaatsvinden om dat er op de grond puin lag van het vorige huis.

Het was een tegenvaller.

Aangezien Evert en Sjak eigenlijk niet zat te wachten op een heleboel offertes van diverse onderzoeksbureaus, zonder ze eigenlijk niets wijzer werden hoe het allemaal zou gaan verlopen, besloten ze contact op te nemen met De Bodemcoach om hen op weg te helpen.

De Bodemcoach nam eerst contact op met de gemeente. Bij de Bodemcoach vonden ze dat er ook vanaf de zijkant schuin onder de fundering geboord kon worden: het oppervlakte was niet erg groot (ca. 25 m2), dus op deze manier zou óók  de kwaliteit onder de fundering bepaald kunnen worden. Het voorstel werd voorgelegd aan de gemeente en die accepteerde het.

De fundering kon dus blijven liggen. De eerste besparing was een feit.

Daarna vroeg de Bodemcoach 4 offertes bij een aantal adviesbureaus aan om te kijken welk bureau het NEN 5740-bodemonderzoek (grond en grondwater) en het asbestonderzoek het beste uit kon voeren.

Bodemonderzoek kosten

*Om iedere indruk weg te nemen van eventuele verkapte reclame  worden bureaus niet bij naam genoemd.

Uitvoering Verkennend Bodemonderzoek

Nadat de offertes met onderzoeksopzet  binnen waren, werd er bekeken welke de beste was. De keuze viel op adviesbureau 1. Het was de enige, die al wat historisch onderzoek had uitgevoerd, en bovendien als enige de peilbuis op de juiste plek had gesitueerd. Dat er ook een mooi prijskaartje aan hing was een zeer prettige bijkomstigheid.

Nadat het onderzoek was uitgevoerd kwamen de eerste resultaten een week later binnen.

Hieruit bleek het volgende:

“Over het algemeen kon gesteld worden dat er het puin en sintelhoudende mengmonster van de bovengrond een overschrijding van de tussenwaarde (gemiddelde van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde  (matige verontreiniging) met lood gemeten was.  De overige monsters waren ten hoogste licht verontreinigd.

De matige verontreiniging was zeer waarschijnlijk te wijten aan de bijmengingen met puin en sintels. Er werd geen asbest aangetroffen.”

Nu zegt de NEN dat als de tussenwaarde overschreden wordt in een mengmonster, dit monster uitgesplitst moet worden. De aparte deel monsters moeten dan separaat geanalyseerd worden, om zo te ontdekken waar de verontreiniging nu eigenlijk zit.

En daar hield het adviesbureau ook aan vast. Ze zeiden tegen de eigenaren van het perceel dat het moest van de gemeente. De eigenaren belden in lichte paniek De Bodemcoach op, omdat ze niet zaten te wachten op extra kosten.

Welnu,  De Bodemcoach dacht er anders over.

“NEN is een richtlijn”

Hoewel deze regel inderdaad in de NEN staat, is de NEN een richtlijn waar men van af kan wijken, mits goed gemotiveerd.

In de Wet Bodembescherming staat echter iets anders. Namelijk dat er nader onderzoek verricht moet worden, als er gerede twijfel bestaat over wel of geen ernstig geval (>25m3 verontreiniging).

Toen de resultaten bekeken werden door De Bodemcoach, viel het hun op dat de overschrijding in het mengmonster zeer  gering was. Bovendien was het onderzochte oppervlakte ook niet al te groot En was al vastgesteld dat de verontreiniging werd veroorzaakt door het puin. De kans dat er bij uitsplitsing nog iets aangetroffen werd was volgens hun bijna nihil. Ze hadden dus geen gerede twijfel, maar waren behoorlijk zeker dat er geen ernstig geval op de locatie was! Dus waarom een aanvullend onderzoek?

Ze namen weer contact op met de gemeente Edam-Volendam en legden hun visie voor. De onderzoeksresultaten werden meegestuurd,  zodat men daar zelf ook een oordeel kon geven.

De bodemspecialist van de gemeente kon mee gaan in de visie van de Bodemcoach en was op grond van de gegevens van ook van  mening dat er geen sprake kon zijn van een ernstig geval van bodemverontreiniging. Er werd verder afgezien van uitsplitsing van het mengmonster.

De tweede besparing was ook een feit! De Bodemcoach heeft voor de klant dus de kosten van het onderzoek in weten perken, door een aanvullend onderzoek te voorkomen en kon de fundering dus ook blijven liggen.

Wilt u ook tijd en geld besparen?

De Bodemcoach kan ook voor u onnodige kosten en onderzoeken voorkomen. Zodat u zo snel mogelijk uw schone grond verklaring krijgt!

Vul het onderstaande stroomschema in om uw situatie zo helder mogelijk voor te leggen aan de Bodemcoach zodat wij contact op kunnen nemen.